czwartek, 27 czerwiec 2019 22:54

O tradycji, mistrzach, dorobku i sukcesach jubileuszowo

Z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji prof. Romanem Budzinowskim rozmawia Mariola Zdancewicz

W maju na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się zjazd absolwentów, powiązany ze stuleciem istnienia...

...to było szczególne spotkanie, wielki zjazd absolwentów, jakiego w naszej historii jeszcze nie było. Kiedyś, przed laty, spotkania odbywały się w sali XVII w Collegium Minus, w tym roku spotkaliśmy się w nowym, pięknym gmachu dydaktycznym aby świętować nie tylko nasze wydziałowe, ale również uniwersyteckie święto. 

Stulecie Wydziału to rzadka okazja żeby zapytać o początek...

Jubileusz nie zamyka jego historii, owszem, otwiera nową, ale już w zmienionych realiach. Myśląc o przyszłości, nie zapominamy o przeszłości – hasło to, towarzyszy nam od 95 rocznicy powstania Wydziału, można je odczytać na banerze znajdującym się Collegium Iuridicum Novum, taki też tytuł nosi nasza Księga Jubileuszowa.

Sto lat temu, 17 maja 1919 r. odbyło się pierwsze posiedzenie rady wydziału, na którym rozstrzygano trudne sprawy związane z początkiem działalności. Przywołanie tego dnia nie oznacza, że z nim należy wiązać początki wydziału; wymienia się tu bowiem także inne daty, w tym między innymi 7 maja 1919 r., gdy został utworzony Uniwersytet z dwoma wydziałami: Filozoficznym i Prawa. Dla nas jako wspólnoty, jubileusz stanowi powód do dumy i radości. Jesteśmy jedynym uniwersyteckim wydziałem z taką tradycją, który na sto lat trwającej drodze, odnotował wiele sukcesów, a wśród swoich mistrzów i absolwentów miał i ma wiele osobistości.

Porozmawiajmy w takim razie o mistrzach...

Od początku mieliśmy szczęście do kadry profesorskiej. Wszystko zaczęło się od czterech profesorów: Antoniego Peretiatkowicza, pierwszego dziekana, późniejszego rektora i prorektora Jana Rutkowskiego, Tadeusza Brzeskiego i Zygmunta Lisowskiego, również późniejszego rektora i prorektora. Oni nie tylko organizowali wydział i uruchamiali pierwszy rok ale również współorganizowali Uniwersytet. Stosunkowo szybko udało się zatrudnić dalszych pracowników naukowych i do 1939 r. było ich już pięćdziesięciu czterech. Pojawiły się wówczas takie autorytety jak profesorzy Alfred Ohanowicz, twórca poznańskiej cywilistyki, Czesław Znamierowski, który stworzył podstawy poznańskiej szkoły teorii prawa, rozwiniętej później i ugruntowanej przez Zygmunta Ziembińskiego czy Edwarda Taylora.

Profesorowie Wydziału nie stronili także od innej działalności. Założone przez Peretiatkowicza w 1921 r. czasopismo Ruch Prawniczy i Ekonomiczny, a później Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny cieszy się także obecnie zasłużoną renomą. Wielu było zaangażowanych w działalność poza macierzystą uczelnią. Wspomnę choćby profesorów Jana Rutkowskiego, Bogdana Winiarskiego czy Bronisława Stelmachowskiego, ojca późniejszego profesora Andrzeja Stelmachowskiego, wybitnego cywilisty i marszałka Senatu po zmianach ustrojowych w 1989 r. Podobnie profesor Stanisław Wincenty Kasznica, który pracę naukowo dydaktyczną łączył z działalnością polityczną, pełnił funkcję rektora Uniwersytetu i był na przykład senatorem z listy Narodowo–Chrześcijanakiego Stronnictwa Ludowego.

II wojna światowa przerwała normalne funkcjonowanie wydziału. Aktywność badawczą i dydaktyczną prowadzono w konspiracji, także za granicą. Wielu profesorównie nie przeżyło tych trudnych czasów. Jeszcze nie zakończyły się działania wojenne, a już przystąpiono do odbudowy i uruchomienia studiów. Znowu o sile wydziału i jego prestiżu przesądziła aktywność badawcza kadry naukowej. Wymienią choćby późniejszych profesorów, jak Zygmunt Konrad Nowakowski, Kazimierz Kolańczyk, Zdzisłaław Kaczmarczyk, Marian Zimmermann, Zbigniew Janowicz, Zbigniew Leoński, Wiktor Jaśkiewicz i wielu wielu innch..

Studiując na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych mieliśmy to szczęście, ze naszymi mistrzami byli profesorowie, którzy swoje ostrogi naukowe zdobywali pod kierunkiem uznanych profesorów z okresu międzywojnia. To oni kształtowali nasz sposób uprawiania nauki i postrzeganie świata. Wymienię dwa symbole: prof. Zygmunta Ziembińskiego i Profesora Zbigniewa Radwańskiego.

Niestety, bardzo wielu profesorów i pracowników wydziału, niezwykle zasłużonych dla naszego rozwoju, nie ma już wśród nas. Nie znaczy to, że nie istnieją w naszej wdzięcznej pamięci, ich dokonania przewijają się w naszej pracy naukowej. Utrwalamy ich dokonania w różnych publikacjach. Natomiast z wdzięcznością i z podziękowaniem dla autora wspomnę tu księgę opracowaną przez profesora Henryka Olszewskiego – Ludzie Uniwersytetu w mojej pamięci. Przywołuje ona postaci i dokonania nie tylko pracowników naukowych, ale i pracowników administracyjnych.

W sali 1.1. naszym symbolicznym pokoju pamięci, znajdują się już 102 portrety naszych zmarłych mistrzów.

Jak wielu pracowników naukowych liczy dzisiaj Wydział Prawa i Administracji?

Zatrudniamy łącznie 186 pracowników, w tym 136 pracowników naukowych zatem więcej niż w przeszłości, co nie znaczy że liczebność kadry odpowiada naszym potrzebom. W gronie pracowników naukowych mamy 23profesorów tytularnych, 40 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora UAM, 17 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta. Warto odnotować, że od 2012 r. 15 osób otrzymało tytuł profesorski, a 10 postępowań jest w toku. Nigdy tylu nie było, co odnotowuję jako sukces. W tym też okresie 46 osób otrzymało stopień doktora habilitowanego, a w toku jest 6 postępowań. – to też dużo mowi, w przeszłości nie było tylu awansów naukowych. Zatrudniliśmy 38 doktorów na stanowiska adiunktów. W tym samym okresie pożegnaliśmy 15 osób z grona profesorów. Nastąpiła więc zmiana generacji; wśród tzw. samodzielnych pracowników naukowych dominują osoby rozpoczynające karierę w połowie lat dziewięćdziesiątych i później i niektórzy już z tytułami profesora.. Nastąpiło zatem odmłodzenie kadry naukowej nie mające swego odpowiednika w historii. Nasze działania wspiera biblioteka wydziałowa, niezwykle bogata, posiadająca liczne publikacje zagraniczne, zarówno w formie monografii, jak i czasopism oraz pracownicy administracyjni, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. 

Ilu studentów studiuje obecnie?

Nasz Wydział zalicza się niewątpliwie do czołówki, gdy idzie o liczbę studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Nie mamy problemów z naborem, sami ograniczyliśmy limity przyjęć na I rok studiów mając na uwadze tzw. wskaźnik jakości dydaktycznej oraz potrzebę zwiększenie aktywności badawczej. Obecnie studiuje u nas około 4000 studentów.

Ilu absolwentów opuściło mury Wydziału w ciągu stu lat istnienia?

Do 1939 r. nasze mury opóściło nieco ponad 2 tysiące absolwentów. Do dzisiaj, to ponad 46 tysięcy, to ogromna liczba osób dobrze przygotowanych do wykonywania nie tylko zawodu prawnika. Można by powiedzieć do różnych zawodów, niekiedy bardzo dalekich od wykształcenia zdobytego na naszym Wydziale. Absolwenci są chlubą naszego wydziału, pełnili i pełnią najbardziej zaszczytne funkcje w życiu publicznym, sprawowali bądź sprawują najwyższe urzędy w państwie. 

Proszę opowiedzieć o sukcesach...

Na polu szeroko rozumianej działalności naukowej osiągnęliśmy wiele sukcesów, w ocenie instytucjonalnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą, przy braku uwag krytycznych, wysokie miejsca zajmujemy w rankingach prowadzonych przez różne publikatory. Jako jedynemu Wydziałowi Prawa w Polsce w ostatniej ocenie parametrycznej w 2017 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało kategorię naukową A plus. Wyróżnia nas ona także w ramach naszej Uczelni, oprócz nas jeszcze tylko dwa wydziały mają taką kategorię. Nie można więc powiedzieć, że nasz Wydział ”stoi” tylko dydaktyką, choć jest ważna, jest też naszą misją.

Kategoria A plus stanowi urzędowe potwierdzenie naszych osiągnięć, a jednocześnie ogromne wyzwanie na przyszłość. Sukces to olbrzymi, który oprócz zasłużonej dumy przyniósł nam zwiększone środki finansowe wykorzystywane na dalszy rozwój potencjału badawczego., choćby na finansowanie grantów na staże badawcze za granicą, czy finansowanie wyłanianych w drodze konkursów zespołów badawczych.

Imponująca jest liczba publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów. Zapewne znacznie większa niż w poprzednich okresach w przeszłości, Dzisiaj jednak znacznie łatwiej o dostęp do literatury, także obcej, do zagranicznych staży badawczych, a i sam proces publikacji uległ znacznemu skróceniu. Podejmujemy też, innowacyjne problemy badawcze związane z funkcjonowaniem gospodarki czy wymiaru sprawiedliwości.

Na Wydziale funkcjonuje kilka czasopism, w tym wymieniony już Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, czasopismo najstarsze, założone jeszcze przed wojną oraz Czasopismo Prawno –Historyczne. Oba publikatory cieszą się zasłużoną renomą w nauce polskiej. Uzyskały one, a także Przegląd Prawa Rolnego, ministerialną pomoc de minimis, co oznacza, że publikowane tam artykuły będą wysoko punktowane (co najmniej 20 punktów). Jest to ważne z punktu widzenia przyszłej oceny parametrycznej Wydziału.

Jak wygląda współpraca Wydziału z ośrodkami zagranicznymi?

Niewątpliwie cieszą coraz liczniejsze publikacje w językach obcych, otwarta i kontynuowana jest seria monografii w języku angielskim. Dzięki temu jesteśmy widoczni, znani i coraz bardziej uznawani nie tylko w Europie, ale i w świecie. Uzyskujemy granty na badania nie tylko ze środków instytucji polskich, ale również europejskich. Zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, w tym konferencji, z udziałem przedstawicieli nauki zagranicznej skąd gościliśmy znakomitych profesorów i sami prowadziliśmy wykłady poza granicami naszego kraju. Ta ożywiona współpraca również legła u podstaw wyróżnienia kategorią naukową A plus.

Zapewne nie bez przyczyny światowa organizacja prawników agrarystów (Unione Mondiale degli Agraristi Universitari) w 2018 r. powierzyła naszemu Wydziałowi w 2019 r. organizację – po raz pierwszy w Polsce – XV Światowego Kongresu Prawników Agrarystów, a Europejski Komitet Prawa Rolnego (Comitee Europeen du Droit Rural – również po raz pierwszy, organizację w bieżącym roku XXX Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego, ważnego z punktu widzenia naszego kraju choćby ze względu na zapowiadane seminarium dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. i udział osobistości z instytucji unijnych. Przewidujemy więcej takich wydarzeń w najbliższym czasie, zachęcamy do ich organizacji i je wspieramy. 

A studenci...?

Wielu z nich wyjeżdża za granicę. W ramach programu Erazmus współpracujemy z prawie osiemdziesięcioma uniwersytetami z różnych państw. Przyjmujemy również studentów z innych krajów i prowadzimy dla nich zajęcia w języku obcym.

Prowadzimy studia na sześciu kierunkach: prawo, prawno-ekonomiczny, administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz prawo jako wspólny kierunek z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Staramy się o uruchomienie studiów w języku angielskim – European Legal Studies, uda się to prawdopodobnie w przyszłym roku.

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.