Reklama
środa, 20 grudnia 2017 23:18

O kategorii A+, przygotowaniach do 100-lecia, o starych i nowych wyzwaniach

Napisane przez  Administrator

z dziekanem prof. Romanem Budzinowskim i prodziekanem prof. UAM Tomaszem Nieborakiem rozmawia Mariola Zdancewicz

Wydział Prawa i Administracji w Poznaniu otrzymał najwyższą kategorię oceny A+ za kompleksową działalność naukową jednostki, przyznawaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2017 roku. Czego jest wynikiem? Jak mógłby Pan to skomentować?

Roman Budzinowski: Ta doskonała ocena jest wynikiem naszej pracy. Na sukces składają się działania wszystkich członków społeczności wydziałowej, a także naszych mistrzów i nauczycieli. W ostatnich czterech latach znacznie zwiększyliśmy aktywność naukową, publikując monografie i artykuły, zwłaszcza w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Około sześćdziesięciu doktorantów uzyskało stopień doktora, ponad dwudziestu pracowników – doktora habilitowanego, a kilkunastu – tytuły profesorów nauk prawnych. Zawsze byliśmy w czołówce wydziałów prawa w Polsce, ale kategoria A+ cieszy. Traktuję ją raczej jako primus inter pares. 

...to duże zobowiązanie...

RB: Niewątpliwie, ale nie spoczniemy na laurach (śmiech!). Wydziały prawa w Polsce będą dążyć do poprawienia swojej oceny parametrycznej, my natomiast zrobimy wszystko, by uzyskaną kategorię utrzymać. Oznacza to zintensyfikowanie badań naukowych i awansów w ramach struktury uczelni, zabieganie o obecność naszych pracowników w europejskim i światowym ruchu naukowym. Będziemy wspierać działania, które do tego celu prowadzą. W przyszłości zamierzamy kontynuować i rozszerzać program grantów profesorskich na kierowanie zespołami badawczymi, przyznawanych w drodze konkursu. Podobnie, jesteśmy w trakcie przyznawania grantów na pobyty w instytucjach zagranicznych, które będą służyć prowadzeniu badań prawnoporównawczych oraz zwiększeniu liczby publikacji naszych pracowników zagranicą. Kontynuujemy wydawanie monografii w języku angielskim. Wspieramy aktywność naukową studentów i doktorantów, o czym świadczy między innymi anglojęzyczna seria monografii Adam Mickiewicz University Law Books, a także wydawanie przez doktorantów czasopisma naukowego Adam Mickiewicz University Law Review. 

Dbając jednocześnie o utrzymanie wysokiej pozycji naukowej Wydziału, nie zapominamy o podnoszeniu jakości kształcenia. Zakładamy zmianę programów studiów, zmierzając do lepszego powiązania profilu absolwenta z potrzebami rynku pracy, między innymi poprzez upraktycznienie zajęć. Kontynuowane są z sukcesem wykłady dla licealistów, wykłady praktyków w ramach „Piątków z prawem”, zamierzamy uruchomić cykliczne spotkania z pracodawcami i powołać Radę Pracodawców. Zamierzamy uruchomić następne studia podyplomowe oraz szkolenia i kursy. 

Chcemy też zintensyfikować współpracę z absolwentami, będzie temu służyć zarejestrowane już Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji. Wesprze ono też organizację jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu i Wydziału. 

Czym jest internacjonalizacja badań i co oznacza na przyszłość?

nieborak Tomasz Nieborak: Od kilku lat ważnym elementem polityki Wydziału jest promowanie i wspieranie internacjonalizacji badań. Bez tych działań niemożliwe jest zaistnienie polskiej nauki w przestrzeni międzynarodowej. Dotyczy to także nauki prawa, która, wydawać mogłoby się, ma charakter ściśle krajowy. Nic bardziej mylnego. Bowiem polskie prawo zgodnie z zasadą multicentryczności pozostaje pod silnym wpływem zarówno prawa europejskiego, jak i międzynarodowego. Tytułem przykładu wskazać można na prawo własności intelektualnej, finansowe bądź żywnościowe, jak i wszelkie procedury administracyjne, cywilne oraz karne. Dlatego też konieczne jest utrzymywanie kontaktu i współpraca z naukowcami z zagranicy, która często skutkuje wspólnymi grantami, publikacjami, a także sympozjami naukowymi. Pracownicy Wydziału angażują się w tego rodzaju działania, a dowodem na to są liczne granty finansowane ze środków europejskich, a także krajowych. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie cztery lata, kiedy to ilość środków pozyskanych z tych źródeł wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Wzrost widoczny jest także w obszarze publikacji, których jest więcej i, co ważne, są coraz częściej publikowane w języku angielskim. Omawiane sukcesy naszych pracowników docenione zostały we wspomnianej ocenie parametrycznej Wydziału.

Internacjonalizacja to także wymiana naukowa i studencka. Tak jak już wspomnieliśmy, każdego roku nasi pracownicy realizują swoje badania w zagranicznych ośrodkach naukowych, ale również goszczą badaczy zagranicznych, którzy na przykład w ramach stypendiów Fulbrighta oraz podpisanych umów o współpracy odwiedzają Poznań. Podobnie liczni studenci korzystający z dobrodziejstw programu Erasmus, którzy uczestniczą w dziesiątkach oferowanych przez Wydział wykładów w języku angielskim, niemieckim oraz francuskim. Dynamizm współczesnej nauki stanowi prawdziwe wyzwanie, dlatego władze Wydziału, chcąc temu sprostać, nieustannie monitorują zmieniającą się rzeczywistość i w miarę posiadanych możliwości wspierają dalsze działania w tym zakresie.

RB: Do wypowiedzi kolegi dodam, że internacjonalizacja badań rozwija się w różnych obszarach. Jej wyrazem jest na przykład organizacja Światowego Kongresu Prawa Rolnego, który odbędzie się we wrześniu przyszłego roku, a którą powierzyły nam władze stowarzyszenia Unione Mondiale degli Agraristi Universitari, natomiast we wrześniu 2019 roku – Europejskiego Kongresu Prawa Rolnego w ramach Comitè Européen de Droit Rural. Bardzo mnie cieszy możliwość zaprezentowania naszego Wydziału i zaufanie. Dla mnie – jako dziekana, kierownika Katedry Prawa Rolnego i przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów, jest to forma wyróżnienia, dowartościowania naszej działalności naukowej w zakresie prawa rolnego. 

Przed Państwem 100-lecie Wydziału. Jaki jest stan przygotowań do tego uroczystego wydarzenia?

TN i RB: Nieczęsto zdarza się, aby jednostki naukowe mogły pochwalić się jubileuszem 100-lecia. Mamy to szczęście i zaszczyt. Byliśmy jednym z pierwszych wydziałów powstałych wraz z powołaniem do życia w 1919 roku naszej Alma Mater w Poznaniu, który dzięki wytrwałej pracy i woli założycieli stanowi również dzisiaj jeden z najważniejszych filarów intelektualnego krajobrazu naszego miasta, a tworzące go jednostki są świadome swojego znaczenia w kształceniu przyszłych pokoleń prawników, sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz innych zawodów prawniczych.

 Pamiętać należy, że prawo to nic innego jak instrument kształtowania relacji społecznych, dzięki któremu państwo ma możliwość stabilnego rozwoju. Naszemu Wydziałowi bliskie jest przy tym przesłanie, iż patrząc w przyszłość, nie zapominamy o przeszłości. Pamiętamy więc o naszych mistrzach, dzięki którym nieustannie należymy do czołówki wydziałów prawa, mogąc jednocześnie pochwalić się dwoma najstarszymi czasopismami prawniczymi w Polsce. Mam tu na myśli: „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” oraz „Czasopismo Prawno-Historyczne”. Przygotowując się do obchodów 100-lecia Wydziału, zamierzamy akcentować nasz potencjał historyczny.

W jaki sposób WPiA buduje swoją markę? Co proponujecie Państwo przyszłym studentom? Jak ich oceniacie?

TN i RB: Jesteśmy jednym z największych wydziałów na UAM. Studiuje na nim bez mała 4000 studentów, na kilku kierunkach, w tym na prawie, administracji, a także na realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym kierunku prawno-ekonomicznym. Cieszy nas fakt niesłabnącego zainteresowania licealistów. Co chcielibyśmy podkreślić, to wzrost jakości absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających u nas naukę i jesteśmy świadomi wyzwań, jakie z tego wynikają. Chcąc sprostać rosnącej konkurencji, musimy dążyć do podnoszenia efektywności i jakości kształcenia. Między innymi z tego też względu w ostatnich latach zaoferowaliśmy nowe kierunki, a w ciągu najbliższych dwóch lat planujemy reformę programów studiów na pozostałych. Wyzwaniem są dla nas także warunki lokalowe. Wydział i jego biblioteka należą do największych w Polsce, a zlokalizowane są w dwóch odległych od siebie miejscach w mieście, co oczywiście nie sprzyja pracy dydaktycznej i naukowej. Dlatego nie ustajemy w staraniach o zakończenie rozbudowy kompleksu przy al. Niepodległości. Jesteśmy przekonani o potrzebie zlokalizowania w tym miejscu budynku dydaktyczno-naukowego, ale także wspomnianej biblioteki wydziałowej. Projekt tej ostatniej przewiduje, iż ma pełnić ważną rolę w przestrzeni społecznej naszego miasta. W naszym zamyśle ma być nie tylko świątynią wiedzy, ale miejscem spotkań, odczytów, wernisaży i, co najważniejsze, miejscem nauki dla naszych studentów. Prezentowane wizje są częścią strategii, która zakłada ugruntowanie marki Wydziału. Będzie to wynikać nie tylko z jakości prowadzonych badań, ale również z poziomu kształcenia, a także z zadań, które Wydział powinien realizować we współpracy z szeroko rozumianym otoczeniem zewnętrznym. Zaprezentowana wizja towarzyszy nam każdego dnia i już w trakcie kolejnego spotkania będziemy mogli podzielić się efektami naszej pracy. Dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych i administracyjnych jesteśmy dziś jedynym wydziałem prawa w Polsce posiadającym najlepszą kategorię A+.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx