Reklama
czwartek, 08 grudnia 2016 00:29

Zwolnienie lekarskie  – kiedy i kto może kontrolować pracownika?

Napisane przez  Karol Banucha

Jednym z problemów przedsiębiorców, jakie pojawiają się w trakcie codziennej działalności, jest nieuczciwe korzystanie przez pracowników ze zwolnień chorobowych. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy pracownik wykorzystuje możliwość zwolnienia z pracy na podstawie popularnego „L4” do załatwiania swoich prywatnych spraw, w tym nawet do wyjazdów wakacyjnych. Takie nieprawidłowe korzystanie ze zwolnienia najczęściej nigdy nie wychodzi na jaw oraz nie pociąga za sobą konsekwencji dla nieuczciwego pracownika. Niemniej jeśli pracodawca ma podejrzenia co do prawidłowego wykorzystania zwolnienia, może użyć narzędzi zapewnionych przez prawo do skontrolowania swojego pracownika. Nie musi przy tym polegać wyłącznie na ZUS-ie.

I. Kontrolowanie pracowników na zwolnieniu lekarskim

Zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. 60, poz. 636) uprawnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia chorobowego przysługuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcy – płatnikowi składek, który zgłosił do ubezpieczenia chorobowego powyżej dwudziestu pracowników. Oznacza to, że pracownicy dużych przedsiębiorstw mogą się spodziewać, iż kontrolę wykorzystania zwolnienia chorobowego przeprowadzi sam pracodawca. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw taka kontrola może zostać przeprowadzona przez ZUS na wniosek pracodawcy.

W przeciwieństwie do kontroli wykorzystania zwolnienia chorobowego każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, która polega na sprawdzeniu, czy zaświadczenie:

nie zostało sfałszowane lub

zostało wydane zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. 

Jeżeli w wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracodawcę zachodzi podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane, pracodawca powinien wystąpić do lekarza leczącego zwolnionego pracownika o wyjaśnienie sprawy. Zaś w przypadku podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane niezgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, pracodawca może wystąpić o wyjaśnienie sprawy do najbliższego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najistotniejsza z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika jest jednak kontrola prawidłowego wykorzystania zwolnienia chorobowego. Jej celem jest zbadanie, czy pracownik w okresie zwolnienia:

nie wykonuje pracy zarobkowej

nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

Pracą zarobkową jest praca u innego pracodawcy, praca na podstawie umowy cywilnoprawnej czy w ramach własnej działalności gospodarczej. Wykorzystywanie zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem jest bardzo szerokim pojęciem. Można do niego zaliczyć właśnie np. wyjazdy wakacyjne czy załatwianie spraw urzędowych. To jednak nie wszystko. Pracownik powinien mieć na uwadze zalecenia lekarza wpisane do druku zwolnienia. Jeśli kontrola ujawni, że pracownik nie stosuje się do zalecenia nakazującego pozostanie w łóżku, ale chodzi, w tym również w domu, może to prowadzić do stwierdzenia, że wykorzystuje zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z jego celem.

Sama kontrola musi zostać przeprowadzona zgodnie z procedurą:

Pracodawca wyznacza oraz imiennie upoważnia określoną osobę do przeprowadzenia w jego imieniu kontroli prawidłowego wykorzystania zwolnienia chorobowego, także w miejscu zamieszkania pracownika, jego pobytu czasowego oraz w miejscu zatrudnienia;

Z przeprowadzonej kontroli osoba kontrolująca sporządza protokół, w którym podaje, na czym polega nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Protokół należy również przedłożyć pracownikowi, tak aby mógł się do niego odnieść, wnieść swoje uwagi oraz podpisać. Dokument stanowi podstawę do pozbawienia pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia chorobowego;

W razie wątpliwości, czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z jego celem, lub w przypadku podejrzenia nieprawidłowego wydania zaświadczenia lekarskiego pracodawca może zwrócić się do ZUS-u w celu wyjaśnienia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że kontrola nie powinna naruszać prawa pracownika do prywatności, co może narazić pracodawcę na roszczenia pracownika o ochronę dóbr osobistych.

Gdy kontrola wykaże, że zwolnienie jest wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego oraz do wynagrodzenia (jeśli okres zwolnienia nie przekroczył 33. dni w skali roku).

II. Rozwiązanie alternatywne

Nawet przy zastosowaniu powyższych uprawnień, u pracodawcy nadal może występować problem nieuczciwych zwolnień chorobowych. Szczególnie jeśli chodzi o maksymalne kilkudniowe nieobecności w pracy.

Możliwym rozwiązaniem, stosowanym coraz częściej przez pracodawców, szczególnie średnich i dużych firm, jest rozmowa z pracownikiem. 

Jej meritum jest skoncentrowanie się na powodach nieobecności czy podejrzeniach oszustwa, na wspólnym rozważeniu przyczyn oraz możliwych usprawnień, które może wprowadzić pracodawca, tak aby zwiększyć ochronę zdrowia pracowników i ograniczyć ilość zwolnień. 

Często właśnie taka rozmowa, poruszająca w sposób zawoalowany problem nieuczciwie wykorzystywanych zwolnień chorobowych, odnosi większy skutek niż bezpośrednie podważanie zasadności zwolnienia czy uprzedzenie o sankcjach, jakie jako pracodawcy możemy wyciągnąć wobec pracownika.

Reklama
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria
 • Galeria

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, redakcja@merkuriusz.com.pl 

xnxx