niedziela, 10 marzec 2019 22:40

...bo wybrali właściwą uczelnię

Z prorektor profesor dr hab. inż. Joanną
Józefowską rozmawia Mariola Zdancewicz

Naukowcy z PP zostali laureatami Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. Co takie wyróżnienie oznacza dla studentów i uczelni?

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

prace inżynierskie – 4 nagrody;

prace magisterskie – 12 nagród;

rozprawy doktorskie – 9 nagród;

rozprawy habilitacyjne – 4 nagrody;

krajowe publikacje – 7 nagród;

wybitne osiągnięcia twórcze – 1 nagroda i 3 wyróżnienia.

Laureatami Konkursu o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa za rok 2018 zostali:

w kategorii rozprawy doktorskie:

dr inż. arch. Agnieszka Rumież za rozprawę doktorską „Improwizacja jako strategia w twórczości architektonicznej”, Uczelnia: Politechnika Poznańska, Promotor: dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, prof. nadzw. PP, Promotor pomocniczy: dr hab. inż. arch. Jerzy Suchanek, prof. nadzw. PP;

w kategorii prace magisterskie:

mgr inż. arch. Adam Jankowski za pracę magisterską „Stacja naukowa z zapleczem hotelowym rezerwatu Łazy”, Uczelnia: Politechnika Poznańska, Promotor: dr hab. inż. arch. Maciej Janowski;

mgr inż. arch. Adrianna Pocion za pracę magisterską „Klinika Sanatoryjna na Czarnej Górze”, Uczelnia: Politechnika Poznańska, Promotor: dr inż. arch. Agata Gawlak;

Jak widać w skali kraju przyznaje się zaledwie kilka nagród w każdej kategorii. Nagrody te są odpowiednikiem nagród naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dedykowanym innowacyjnym pracom w zakresie architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Fakt, że trzy nagrody otrzymały prace realizowane na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej potwierdza znaczącą pozycję Wydziału w Polsce oraz wysoki poziom kształcenia na wszystkich trzech stopniach systemu bolońskiego. Wydział nadal rozszerza swoją ofertę dydaktyczną: od tego semestru uruchamiamy studia I stopnia na kierunku Architektura wnętrz. Zadanie to uzyskało wsparcie finansowe ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Uczelnia zintegrowana na przyszłość, który realizujemy w Politechnice Poznańskiej w latach 2018-2021. 

Wyróżnienia, których szczęśliwie (albo zasłużenie) otrzymujemy sporo w różnych kategoriach upewniają studentów, że wybrali właściwą uczelnię a kandydatów przekonują do dokonania wyboru. Nasza Uczelnia dotąd nie odnotowała spadku liczby kandydatów, mimo niżu demograficznego, który dokuczył wielu szkołom w ostatnich latach. Mam nadzieję, że te osiągnięcia zostaną docenione w kolejnej ocenie jednostek naukowych.

Wielkopolska Izba Budownictwa, działająca od 27 lat, w trakcie targów budowlanych Budma 2019, wyróżniła m.in.Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej statuetką im. Rogera Sławskiego. Proszę o komentarz.

To przykład innej prestiżowej nagrody – również dla Wydziału Architektury. Tym razem jest to nagroda o charakterze regionalnym.

Wielkopolska Izba Budownictwa we współpracy z redakcją Głosu Wielkopolskiego i z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi od roku 2016 przyznaje statuetkę im. Rogera Sławskiego (wybitnego i zasłużonego dla Wielkopolski architekta) przyznawaną w trzech kategoriach:

wielkopolska firma roku w budownictwie,

edukacja na poziomie szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz propagowanie najnow-szych rozwiązań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych w budownictwie,

wielkopolski człowiek roku w budownictwie.

Wydział otrzymał statuetkę w drugiej kategorii, co potwierdza uznanie dla realizowanego programu studiów. W ubiegłym roku wniosek notyfikacyjny Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej uzyskał akceptację Komisji Europejskiej (poświadczoną wpisem do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE), dzięki czemu dyplom ukończenia studiów na kierunku Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej jest podstawą do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej, Europejskiego Okręgu Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej oraz otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu architekta w tych państwach. Ponadto kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, w wyniku oceny programowej dokonanej w ubiegłym roku przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA), uzyskał najwyższą notę – wyróżnienie. Cieszy, że również we własnym środowisku osiągnięcia Wydziału w zakresie kształcenia zostały docenione.

W dniach 18 – 22 lutego Centrum Języków i Komunikacji PP zorganizowało szereg wydarzeń pod nazwą „Orientation Week”. Czego dotyczyły i do kogo były adresowane?

Orientation week (wcześniej Polish week) to inicjatywa Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej realizowana od roku 2010 w zasadzie dwa razy w roku – tydzień przed rozpoczęciem semestru zimowego i letniego. Jest to paleta atrakcyjnych zajęć dedykowanych studentom zagranicznym studiującym na Politechnice Poznańskiej. Celem imprezy jest zapoznanie studentów z informacjami praktycznymi związanymi ze studiowaniem na Politechnice Poznańskiej oraz kampusem Uczelni. „Orientation Week” to także doskonała okazja, aby zaznajomić się z polską kulturą i zwyczajami oraz poznać najważniejsze miejsca w mieście takie jak: Stary Rynek, Ostrów Tumski z Katedrą, Brama Poznania ICHOT, Śródka, tereny rekreacyjne nad Jeziorem Maltańskim, a nawet zrobić zakupy w „Starym Browarze”. Orientation week jest bardzo dobrze odbierany przez studentów, z których wielu przybywa do Poznania z bardzo odległych miejsc o zupełnie odmiennej kulturze. Orientation week nie tylko pozwala im pokonać pierwsze trudności, ale również poznać kolegów studiujących na innych wydziałach, których potem można spotkać na przykład w Kawiarence Międzykulturowej prowadzonej w czasie roku akademickiego przez Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej.

9 stycznia odbyło się spotkanie z ambasadorem Australii w Polsce Paulem Wojciechowskim. Ze strony Politechniki Poznańskiej uczestniczyła w nim Pani wraz z dziekanem Wydziału Inżynierii Zarządzania dr hab. inż. Magdaleną Wyrwicką i kierownikiem projektu prof. dr hab. inż. Stefanem Trzcielińskim. Wzięli w nim udział doktoranci i uczestnicy programu NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej). Spotkanie dotyczyło projektu zatytułowanego „Współpraca PUT-UTS akceleracją rozwoju naukowego”. Do czego odnosi się ten projekt?

Pan Ambasador Paul Wojciechowski odwiedził Politechnikę ponieważ grupa naszych pracowników i studentów, która przebywała w Australii na przełomie listopada i grudnia 2018 r. była najliczniejszą grupą w ramach wymiany międzynarodowej w tym kraju. Projekt Współpraca PUT-UTS akceleracją rozwoju naukowego jest finansowany w ramach programu PROM przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego zakres obejmuje uczestnictwo doktorantów i kadry naukowo-dydaktycznej w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze, m.in. wizytę w University od Technology Sydney w dniach 22.11-8.12.2018 r., która zainspirowała Pana Ambasadora do odwiedzenia naszej uczelni. Celem projektu jest współpraca polskich i australijskich doktorantów oraz polskich i australijskich pracowników dydaktyczno-naukowych w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji badawczych. Projekt w szczególności nakierowany jest na podnoszenie kompetencji badawczych doktorantów, podnoszenie jakości przygotowywanych rozpraw oraz poprawienie transferu wyników badań naukowych do przemysłu. W odniesieniu do kadry dydaktyczno-naukowej projekt przyczynia się do poprawy kompetencji w zakresie współpracy z doktorantami, podejmowania problemów badawczych użytecznych dla przemysłu i prezentowania wyników prowadzonych badań w sposób budzący zainteresowanie menedżerów wdrożeniem tych wyników. Głównym partnerem Politechniki w tym projekcie University of Technology – Sydney. Warto podkreślić, że uczestnikami projektu jest łącznie 20 doktorantów i pracowników naukowych wydziałów: Inżynierii Zarządzania, Elektroniki i Telekomunikacji, Technologii Chemicznej i Fizyki Technicznej. Na przełomie sierpnia i września 2019 r. na Politechnikę Poznańska przyjedzie 20 uczestników projektu z UTS. W ramach pobytu na Politechnice Poznańskiej wezmą udział w cyklu dedykowanych wydarzeń oraz konferencji: The 9th International Conference on Life Cycle Management.

Przyszłość uczelni zależy dziś od studiów interdyscyplinarnych. Czy myślicie Państwo o integracji uczelni, na przykład w formie holdingu?

Jest to dosyć radykalne stwierdzenie, sądzę, że w wielu obszarach będzie się nadal liczyło solidne przygotowanie kierunkowe z umiejętnością samodzielnego uzupełniania wiedzy i współpracy w grupach interdyscyplinarnych. Świat zmienia się coraz szybciej, więc trudno odebrać wykształcenie, które będzie aktualne przez całe życie. Rola uczelni w procesie kształcenia na pewno ulegnie zmianie, ale nie odważę się dziś prorokować jaka to będzie zmiana. 

Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, to Politechnika Poznańska prowadzi studia interdyscyplinarne (np. na kierunku Bioinformatyka z UAM) i obecna forma organizacyjna nie stanowi przeszkody. Prowadzimy też studia we współpracy z uczelniami zagranicznymi – nie jest zasadne ograniczania takich inicjatyw przez sztywne formy organizacyjne.

Taki model umożliwia powiększenie zespołów i koncentrację infrastruktury badawczej. A jeśli zespoły konkurują ze sobą?

Jestem jednak zwolennikiem elastyczności i nieograniczonej współpracy a nie koncentracji, która podlega nieuniknionym ograniczeniom. Zespoły badawcze zawsze konkurują i jeśli jest to konkurencja uczciwa, to nie wyklucza współpracy i korzystania z infrastruktury innych jednostek. Motorem rozwoju jest jak najszersza wymiana myśli a koncentracja sprzyja zamykaniu się w niewielkim samowystarczalnym gronie. Przyszłość należy do zespołów, które podejmują badania interdyscyplinarne, gdzie korzystanie z kompetencji innych grup badawczych jest niezbędne. Jest pewnie jakaś minimalna wielkość zespołu badawczego, która gwarantuje jego stabilny rozwój, ale ta wielkość zależy cod dziedziny badań.

Uczelnie techniczne dbają o kontakty z przemysłem, szczególnie w kształceniu kadr, programach nauczania zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami przemysłu. Natomiast ciągle słabo rozwija się współpraca w badaniach. Dlaczego?

Nie w pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem. W ciągu ostatnich lat obserwuję, że faktycznie pierwszy etap współpracy dotyczy zwykle kształcenia, ale na ogół w ślad za tym idzie współpraca w badaniach. Mamy coraz więcej przykładów wspólnych projektów o dużej wartości realizowanych z partnerami biznesowymi, u których nasi studenci odbywali staże lub praktyki. Sądzę też, że błędem jest oczekiwanie by wszyscy pracownicy uczestniczyli w pracach na rzecz przemysłu i żeby wszystkie badania prowadzone na uczelni technicznej miały charakter praktyczny. Chodzi raczej o to, aby te prace były naprawdę innowacyjne i prowadziły do skutecznego wdrożenia wyników. Ważne jest w tym kontekście właściwe uregulowanie praw własności intelektualnej – tu świadomość po obu stronach jest bardzo mała i wypracowanie dobrych praktyk będzie wymagało czasu. 

Czy w polskim prawie zmieniło się coś, jeśli chodzi o precyzyjne ustalenia dotyczące komercjalizacji wyników badań regulujących sprzedaż lub licencjonowanie praw do własności intelektualnej?

Przepisy w tym zakresie nie zmieniły się znacząco, w szczególności Ustawa 2.0 nie zmieniła zasadniczo reguł komercjalizacji wyników badań prowadzonych na uczelni. Większą rolę w uporządkowaniu wzajemnych relacji i reguł postępowania odgrywają zasady dofinansowania innowacji z budżetu, które moim zdaniem zmieniły się ostatnio w sposób korzystny dla jednostek badawczych. 

Czy student może być partnerem w pracach badawczych, projektach, poszukiwaniach nowych kierunków aktywności naukowej?

Tak, student może i w świetle aktualnych przepisów powinien być partnerem w pracach badawczych i projektach. Oczywiście – nie każdy student, ale na pewno każdy, któremu się chce. Na Politechnice spotyka się wielu młodych ludzi z pasją. Często już podejmując studia mają oni bardzo specjalistyczną wiedzę i wymagają znacznie więcej niż tylko standardowego programu zajęć. Uczelnia ma dla nich bogatą ofertę kół naukowych, która obejmuje również dofinansowanie prowadzonych badań. Żałuję tylko, że niewielu naszych studentów aplikuje o finansowanie swoich aktywności naukowych w ramach konkursów MNiSW takich jak Diamentowy Grant, czy Najlepsi z najlepszych. Z pewnością mieliby duże szanse. 

Więcej w tej kategorii: « Miałeś chamie czapkę z piór…

Warte uwagi

Organizujemy eventy firmowe

event1

Dom Wydawniczy Netter – wydawca magazynu Merkuriusz Polska prowadzi również działalność w obszarze organizowania konferencji, zjazdów, jubileuszy oraz „lecia” firm. Możemy pochwalić się ciekawymi rozwiązaniami, pełnym oddaniem w realizację danego projektu i fantazją. Najważniejszy dla nas jest zleceniodawca i to jemu służymy całą naszą wiedzą, dlatego uważamy, że warto być właśnie z nami.

Więcej…

 © Merkuriusz Polska | Redakcja: tel. +48 501 180 575, +48 515 079 888, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.